Chiu nay, Netgear thông báo kế hoch tách Arlo thành mt doanh nghip đc lp. Ban giám đc b phn phn cng đã nht trí thông qua quyết đnh này và kế hoch s hoàn thành vào na cui năm này.

Netgear đang lên kế hoch IPO như mt phn d đnh, s phát hành dưới 20% c phiếu ph thông trong quá trình hot đng và gi li phn lãi sut còn li. Tt nhiên, tt c nhng điu này tuân theo tiêu chun ca SEC và các quy đnh kim soát khác. Sau khki hoàn thành, Netgear SVP s tr thành CEO mi ca Công ty mi thành lp. Đây là hình thúc qung cáo, vi s tham gia điu hành t 4 tháng trước.

Arlo là mt đim sáng cho công ty k t khi ra mt. Trên thc tế, các báo cáo thu nhp gn đây ca công ty đã ch ra camera an ninh chính là đng lc thúc đy thành công tài chính ca Netgear, phn còn li t các hot đng kinh doanh vn không thay đi gì.

Dòng này là mt s b sung mi, nhưng nó li tr thành yếu t thng tr trong th trường camera an ninh được kết ni Hoa Kỳ. Và các sn phm ca dòng này cũng nhn được nhng phn hi tích cc mc dù giá thành cao hơn. Mang li kết ni thun li và an toàn cho thế gii thiết b kết ni mng ca Netgear.

Dĩ nhiên, th trường ch có kh năng cnh tranh hơn khi mà các sn phm này có liên quan nhiu hơn trên th trường Hoa Kỳ. Công ty đang cnh tranh vi nhng công ty mi thành lp như Canary, cùng vi các đi th ln như Google (thông qua Nest Cam) và Amazon, gn đây đã nhp vào danh mc vi Cloud Cam.

Các sn phm Arlo đã phát trin nhanh chóng, trong đó có camera an ninh ngoài tri Arlo Go có tính năng LTE và Arlo Baby, vi đc trưng ni bt là chiếc mũ th đáng yêu.

Categories: Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *